otsikko

alueen kuvaus

Sijainti

Mitä ympäristössä

Luonto ja kasvillisuus


luonnonsuojelu

Natura 2000

Muu luonnonsuojelu

Suojelun historia

 

Luontopolut

näkötornit

kuvia

 

 

Muut luonnonsuojelutoimenpiteet

Rauvolanlahden alue on ollut viime vuosina valitettavan rehevöitynyt ja kunnostuksen tarpeessa. Alueella toimiva jätevedenpuhdistuslaitos johtaa puhdistetun veden Rauvolanlahteen. Jätevedet ovat tukahduttaneet pohjakasvillisuuden, mikä taas on aiheuttanut vesilinnuston vähenemisen. Sankaksi kasvanut ruovikko on vähentänyt elintilaa vesilinnuilta.

Tavoitteena onkin ollut lisätä linnuston elinmahdollisuuksia ja palauttaa monimuotoinen kosteikkoluonto. Esimerkiksi Hirvensalon Friskalanlahdella on suoritettu ruovikon raivausta ja ruovikoituneeseen vyöhykkeeseen kaivettu avovesilammikoita. Myös linnustolle on luotu ruovikkosaarekkeita pesinnän turvaamiseksi pedoilta.

Niittyjen suurimpana uhkana on umpeenkasvaminen. Ylämaankarja laiduntaa niityillä kesäaikaan, ja niitä varten on tehty aitaukset. Friskalanlahdella aloitettiin laidunnus uudestaan yli kymmenen vuoden tauon jälkeen vuonna 1989 niittyjen kunnossapitämiseksi.

Kuusi on ottanut vallan alueen lehdoissa, aiheuttaen lehtipuuston tukahduttamista ja maaperän happamoitumista. Kuusia onkin nyt pyritty jonkin verran raivaamaan pois.

Friskalanlahti ja Rauvolanlahti kuuluvat lintuvesiensuojeluohjelmaan ja Katariinanlaakso lehtojensuojeluohjelmaan. Vaarniemen lehto on valtakunnallisen lehtojensuojeluohjelman mukaan maakunnallisesti arvokas kohde ja kohteen luonto on poikkeuksellisen monipuolista. Vaarniemen suojelualueella on toteutettu metsänhoitosuunnitelma.

 
Turun seudun luontokohteet
Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos
D. Lahtinen & J. Helenius