otsikko

alueen kuvaus

Sijainti

Mitä ympäristössä

Luonto ja kasvillisuus


luonnonsuojelu

Natura 2000

Muu luonnonsuojelu

Suojelun historia

 

Luontopolut

näkötornit

kuvia

 

 

Natura 2000

Rauvolanlahden Natura 2000-alueeseen kuuluu Friskalanlahti ja sen rannat, Kulhon saari sekä Katariinanlaakson, Rauvolanlahden ja Vaarniemen virkistysalueet. Näiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 367 ha. Rauvolanlahden Natura 2000 -alue on perustettu lintudirektiivin ja luontodirektiivin nojalla. Alueella on tärkeitä luontodirektiivin luontotyyppejä, joita pitää suojella. Esimerkiksi merenrantaniityt, lehdot, kosteikot ja lintuvedet. Katariinanlaakso kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan ja suurin osa Friskalanlahdesta ja Rauvolanlahdesta kuuluu lintuvesiensuojeluohjelmaan.

Alueelle on saatu EU:n Life Luonto-rahoitus, jonka tarkoitus on edesauttaa Natura 2000-alueiden hoitamista. Rahoitusta voivat hakea EU-maiden yksityiset kansalaiset tai yhteisöt. Rauvolanlahden alue kuuluu ”Lounais-Suomen urbaanit Natura 2000 –alueet” –hankkeeseen, jonka tarkoitus on ollut pyrkiä hoitamaan alueen umpeenkasvavia rantaniittyjä ja merenlahtia monipuolisen linnuston säilymisen turvaamiseen vuosina 2002-2006. Hoitotoimenpiteitä ovat mm. raivaus ja niittäminen. Esimerkiksi alueen lehtoja on pyritty hoitamaan ennallistavilla raivauksilla kuten kuusten hakkuulla. Myös retkeilyä on pyritty ohjaamaan merkittävien luontoarvojen vaarantumisen ehkäisemiseksi. Yleisön tietoa on parannettu lisäämällä tiedotusta ja jakamalla luontoesitteitä.

Merkittävinä hankkeina on ollut polkuverkoston rakentaminen Katariinanlaaksosta Vaarniemeen, sekä Vaarniemenkallion uusi lintutorni. Lisäksi alueille on rakennettu uusia infopisteitä ja opastustauluja.

kyltti
Kyltti polun kupeessa.

 

 
Turun seudun luontokohteet
Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos
D. Lahtinen & J. Helenius