Etusivu
Sijainti
Historia
Luontotyypit
Kasvisto ja eläimistö
Retkeilyreitistö
Kartta
Säännöt

-------------------

Turun seudun luontokohteet

Klikkaamalla sivuston kuvia saat ne suuremmiksi.

Luontotyypit

"Vaskijärven suoalue ja sen metsäsaarekkeet edustavat Varsinais-Suomen parhaiten säilynyttä erämaaluontoa. Suot ovat pääosin eteläsuomalaista keidassuota, mutta suon laiteilta ja kivennäismaa saarekkeiden välistä löytyy myös ravinteikkaita korpia. Metsäisillä alueilla on paikoin runsaastikin lahopuuta. Natura-alueen laiteilla on kuitenkin ojitettuja soita, sekä nuoria kasvatusmetsiä. Näitä alueita ennallistamalla parannetaan Natura-alueen luontoarvoja."

(Metsähallitus 2005: Vaskijärven Natura-alueen ennallistamissuunnitelma)

Suoalueet ovat pääosin ojittamattomia rämeitä ja nevoja. Metsäsaarekkeissa kasvaa havupuiden ja koivun lisäksi mm. haapaa ja lehmusta.

Ennallistamistoimenpiteet Vaskijärven alueella

Ennallistamistoimenpiteillä tarkoitetaan Vaskijärven luonnonpuiston tapauksessa suo-ojien täyttöä tai patoamista, puiden kaatoa suoalueilla ja puiden kaulausta (puun kyljestä vuollaan kaarna pois n. 20- 40 sentin matkalta, jotta puu kuolee pystyyn). Soiden vesitalouden kannalta on tärkeää poistaa kaikki mahdollinen kuivattava vaikutus. Tämän vuoksi puita kaadetaan ja kaulataan, sekä siksi että monet eliölajit tarvitsevat lahopuuta. Sen tuottamisessa on kuitenkin reuna alueilla oltava tarkkana, koska tuhohyönteiset voivat päästä leviämään myös yksityisomistuksessa oleviin nuoriin kasvatusmetsiin. Hyönteiskehitystä on siksi näillä alueilla seurattava. Joka tapauksessa lahopuussa viihtyvät hyönteiset ovat lintujen, erityisesti tikkalintujen suurta herkkua, eli tärkeä ravintolähde niille. 

Puuston käsittely tehdään metsurityönä (puiden kaato, kaulaus, pienaukotus) ja koneellisesti. Ojien täyttö tehdään koneellisesti, ympäripyörivällä kaivinkoneella. Yksittäisiä ojia voidaan myös padota. Tämä tehdään käsin metsurintyönä. Kaikkia alueen ojia ei kuitenkaan voida täyttää, koska niiden kuivattava vaikutus ulottuu myös yksityisille maille.

Ennallistamistyöt tehdään lintujen pesimäajan ulkopuolella, eikä lahopuuta tuoteta retkeilyreittien välittömässä läheisyydessä. Suurin osa ennallistamistoimista suoritetaan varsinaisen luonnonpuiston ulkopuolella.

Vaskijärven alueen soista 185 ha on ojitettu ja lisäksi 104 ha ojitettuja soita on jo ennallistettu. Toimia on ehdotettu 175 ha:n alueelle, josta 167 ha on uutta aluetta. Ennallistamistoimia toteutetaan Metso- kaudella 2006-2009.